NASTAVNIČKO VIJEĆE

Nastavničko vijeće je stručni organ koji obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 • Stara se o organiziranju i unapređenju obrazovno-odgojnog rada u školi;
 • Analizira uspjeh učenika i rad Odjeljenjskih vijeća;
 • Na prijedlog direktora određuje razrednike;
 • Vrši izbor oblika nastave i, saglasno tome, vrši raspored učenika po odjeljenjima i podjelu predmeta na nastavnike, odnosno utvrđuje organizaciju nastave u (40-satnoj) radnoj sedmici;
 • Odobrava učenicima završavanje dva razreda u toku jedne školske godine;
 • Prati ostvarivanje nastavnog plana i programa i preduzima mjere za njegovo izvršenje;
 • Predlaže direktoru nabavku stručnih časopisa i druge stručne literature;
 • Utvrđuje prijedlog i razmatra izvršenje godišnjeg programa rada srednje škole, rada stručnih organa, tijela i komisija;
 • Utvrđuje program i prati realizaciju stručnog usavršavanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika;
 • Analizira rad nastavnika, stručnih saradnika i saradnika i predlaže ocjenu o njihovom radu i unapređivanju;
 • Predlaže članove Školskog odbora;
 • Vodi brigu o profesionalnoj orijentaciji učenika;
 • Imenuje komisije za polaganje ispita;
 • Odobrava i organizuje polaganje prijemnih ispita, dopunskih, razrednih, vanrednih ispita i mature, odnosno, završnog ispita koji se obavlja u školi u skladu sa zakonom, te razmatra i usvaja izvještaje o obavljenim ispitima;
 • Donosi odluku o poništavanju ispita;
 • Stara se o Vijeću učenika srednje škole;
 • Razmatra izvještaje o izvršenom stručnom nadzoru, po potrebi inspekcijskom pregledu, preduzima odgovarajuće mjere i vodi brigu o izvršavanju tih mjera;
 • Obavlja j druge poslove predviđene zakonom i pravilima škole;
 • Radom Nastavničkog vijeća rukovodi direktor škole ili stručno lice koje on odredi.
0 0
© 2024 hemijskaskola.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR